Archive for the ‘finanse i giełda’ Category

Indywidualne konto emerytalne

Od 1999 roku nasze pieniądze na przyszłą emeryturę odkładamy zarówno do ZUS, jak też i do OFE. Pieniądze, które wpływają do ZUS-u na naszą przyszłą emeryturę należą do I filaru, te gromadzone w OFE należą do filaru II. Na rynku dostępna jest także możliwość odkładania pieniędzy w III filarze. W III filarze, który jest dobrowolny, swoje składki gromadzimy na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Pieniądze, które zgromadzimy w ramach IKE są zwolnione z tak zwanego „podatku Belki” oraz z podatku dochodowego. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku utrzymania zgromadzonych przez nas pieniędzy do wieku, w którym przejdziemy na emeryturę. Ustawa budżetowa określa, jaką maksymalną kwotę możemy odłożyć na IKE w ciągu roku. W bieżącym roku na IKE możemy maksymalnie odłożyć 11. 139 zł. IKE możemy założyć w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, w banku, w biurze maklerskim lub w towarzystwie ubezpieczeniowym. Konto zakładamy oczywiście tylko w jednej z tych instytucji. Swoje środki, jeżeli jesteśmy nie zadowoleni w działalności wybranej przez nas firmy, po upływie roku możemy przenieść do innej. Środki można przenosić bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Do otrzymywania świadczenia z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego, musimy gromadzić pieniądze minimum 5 lat. Środki na przyszłą emeryturę możemy gromadzić także na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego.

O przelewach internetowych

Internet nie nie tylko źródłem poszukiwania informacji. Umożliwia on także dokonywanie zakupów w sklepach on-line. Każdego roku rośnie liczba klientów dokonujących zakupów w sklepach on-line, wzrasta także liczba osób, które za zakupy w tych sklepach płaci dokonując płatności w Internecie. Przelewy internetowe są wygodne i szybkie, ale co zrobić, aby były także bezpieczne? Formą ochrony zarówno naszych danych osobowych, jak i finansów jest bezpieczne hasło. Takim hasłem powinniśmy posługiwać się zarówno korzystając z portali społecznościowych, ale przede wszystkim podczas dokonywania płatności poprzez przelewy internetowe. Bezpieczne hasło, którym zabezpieczymy swoje internetowe konto powinno składać się z 8 znaków. Tymczasem wybierając hasło decydujemy się najczęściej na hasło krótkie i łatwe do zapamiętania. Zanim dokonamy jakiejkolwiek płatności drogą elektroniczną, powinniśmy upewnić się, czy urządzenie, z którego dokonujemy płatności jest dobrze zabezpieczone. Konieczna jest więc zapora antywirusowa oraz jej regularna aktualizacja. Niezbyt bezpieczne jest korzystanie z hot-spotów w restauracji lub w centrum handlowym. Korzystając z nich możemy ułatwić hakerom dostęp do naszego loginu i hasła. Podejmując decyzję o zakupach w sklepie on-line warto sprawdzić wiarygodność sklepu. Wiarygodność sklepu możemy sprawdzić np. w porównywarkach cenowych.

O płatnościach zbliżeniowych

W 2006 roku pojawiły się w Europie płatności zbliżeniowe. Płatności tego typu cieszą się coraz większym zainteresowaniem, dlatego z roku na rok przybywa instytucji, które oferują klientom karty umożliwiające dokonywanie tego typu płatności. Płatności zbliżeniowe są transakcją bezgotówkową na niską kwotę. Do ich przeprowadzenia nie jest potrzebna autoryzacja, ale poprzez płatności bezgotówkowe możemy dokonać zapłaty jedynie do kwoty 50 zł. Jeżeli transakcja przekroczy sumę 50 zł, będziemy musieli podać numer PIN. Płatności zbliżeniowe są szybkie i bezpieczne. Użytkując je warto jednak kierować się kilkoma zasadami. Przy dokonywaniu płatności zbliżeniowych należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy kartą a terminalem. Karta powinna być zbliżona do terminalu na odległość 5 cm. Uzyskamy w ten sposób pewność, że na pewno płacimy za zakupy, których dokonaliśmy my sami, a nie za zakupy osoby, która stoi w kolejce przed nami. Na wypadek zgubienia karty warto zastrzec kwotę po przekroczeniu, której dokonanie kolejnej zapłaty będzie możliwe jedynie po wpisaniu numeru PIN. Płatności zbliżeniowe na pewno ułatwiają nam korzystanie z kart płatniczych. Bez względu na to, z jakiej karty płatniczej korzystamy, powinniśmy dokonując z pomocą transakcji zachowywać zdrowy rozsądek.

Pomoc finansowa dla ucznia

Początek nowego roku szkolnego jest dla wielu polskich rodzin poważnym obciążeniem dla domowych finansów. Każda rodzina, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej może jednak liczyć na wsparcie w zakupie niezbędnych przyborów szkolnych. Jedną z form pomocy jest program „Wyprawka szkolna”. W ramach tego programu rodzice uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasach od I do IV szkół podstawowych, I klasy szkoły ponadgimnazjalnej mogą uzyskać pomoc finansową związaną z zakupem podręczników szkolnych. Na pomoc w ramach tego programu mogą liczyć także rodzice dzieci słabowidzących, dzieci niesłyszących oraz dzieci rodziców z lekkim upośledzeniem umysłowym. Rodzice ci otrzymają pomoc pod warunkiem, że posiadają orzeczenie o konieczności kształcenia dzieci w trybie kształcenia specjalnego. O zakup wyprawki szkolnej mogą ubiegać się rodziny, w których dochód netto nie przekracza 351 zł. Pomoc wynosi od 180 do 352 zł. Do wniosku o wyprawkę szkolną trzeba dołączyć następujące dokumenty: oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości osiąganych dochodów, a w przypadku dzieci skierowanych na kształcenie specjalne potrzebna jest również kopia orzeczenia, która została wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-publiczną. Rodziny w trudnej sytuacji mogą otrzymać także jednorazowy zasiłek z urzędu gminy.

O odwróconej hipotece

W ostatnim czasie pojawiły się spoty reklamujące odwróconą hipotekę. Jest to propozycja skierowana do osób w wieku emerytalnym, którzy są właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości. Odwrócona hipoteka ma być rozwiązaniem kłopotów finansowych, które dotykają wielu polskich emerytów. Działa na zasadzie odwróconego kredytu hipotecznego. Oznacza to, że osoba, która decyduje się na odwróconą hipotekę sprzedaje swoją nieruchomość (najczęściej jest to mieszkanie) instytucji finansowej. Instytucja finansowa przekazuje pieniądze osobie, która zawarła hipotekę odwróconą albo jednorazowo, albo w miesięcznych ratach. Pełnoprawnym właścicielem nieruchomości instytucja finansowa staje się właścicielem nieruchomości, dopiero po śmierci klienta, z którym została zawarta odwrócona hipoteka. Kiedy instytucja finansowa zostaje właścicielem nieruchomości, nieruchomość zostaje przez nią wystawiona na sprzedaż. W ten sposób odzyskuje ona pieniądze wypłacone poprzedniemu właścicielowi nieruchomości. Umowa odwróconej hipoteki działa na zasadzie umowy dożywocia. Odwróconą hipotekę oferują w naszym kraju tak zwane fundusze hipoteczne. Odwróconej hipoteki nie ma w ofercie polskich banków, gdyż na ten moment nie ma w naszym kraju ustawy pozwalającej bankom na tego rodzaju działalność. Być może niedługo sytuacja ta zmieni się.

O funduszach inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne mogą być dobrym pomysłem na ulokowanie posiadanych oszczędności. Do bezpiecznego inwestowania w funduszach inwestycyjnych potrzebne jest trochę wiedzy, aby zainwestować swoje pieniądze bezpiecznie. Jeżeli nie ufamy więc w tym względzie samym sobie, możemy zaufać firmie doradczej. Zatrudnieni w niej doradcy pomogą nam w wyborze odpowiedniego funduszu. Pomocy możemy szukać np. w firmie Open Finance czy w firmie Expander. Pracownicy tych firm dostępni są pod numerami infolinii. Numer na infolinię Open Finance to 0 801 600 200, na infolinię Expandera 0 801 67 00 00. Decydując się na inwestowanie w funduszach inwestycyjnych możemy wybrać polisę inwestycyjno-ochronną. Warto wybrać polisę unit-linked. Jest to polisa ubezpieczeniowa z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Oferuje ona szeroki wybór funduszy, pozwala na wiele zmian. W ramach tej polisy można zmieniać fundusze, do nas należy także wybór częstotliwości i wysokości składki. W ramach tej polisy istnieje także możliwość zawieszenia wpłat przez określony w polisie czas. W przypadku kiedy przytrafi się nam coś złego, świadczenie zostanie przekazane wskazanej przez nas osobie. Aby pomnożyć swoje pieniądze warto zdecydować się na najniższą sumę ubezpieczenia. W takiej sytuacji, przeważająca część składki zostanie przekazana w inwestycję.

Wybór funduszu inwestycyjnego

Swoje oszczędności możemy ulokować w funduszu inwestycyjnym. Przed wyborem funduszu inwestycyjnego warto zastanowić się nad kilkoma sprawami. Przede wszystkim należy określić na jaki czas chcemy zainwestować swoje pieniądze. Od okresu trzymania pieniędzy zależy bowiem wybór funduszu. Im ten okres będzie dłuższy, pieniądze można zainwestować w bardziej ryzykowny fundusz. Przed zainwestowaniem pieniędzy warto opracować także strategię inwestowania. Najczęściej bezsensowne jest inwestowanie tylko w jednym funduszu. Najlepiej jest podzielić pieniądze na dwie części. Jedną część można wtedy umieścić w funduszach, które wprawdzie nie przynoszą dużego zysku, ale są za to bezpieczne. Drugą część możemy zainwestować w fundusze o większym ryzyku, ale też i większym zysku. Przed wyborem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych warto sprawdzić wyniki jakie osiąga. Analizując stopę zwrotu poszczególnych funduszy ocenimy, w którym funduszu są szanse na zarobienie większych pieniędzy. Kiedy wybierzemy fundusz, pora na zakup jednostek uczestnictwa wybranego przez nas funduszu. Rachunek inwestycyjny można otworzyć w siedzibie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w biurze maklerskim. Można zrobić to także przez internet. Do otwarcia rachunku potrzebny jest jedynie dowód osobisty. W wyborze funduszu mogą nam pomóc doradcy finansowi.

O funduszach stabilnego wzrostu

Swoje pieniądze możemy zainwestować w fundusze stabilnego wzrostu. Należą one do funduszy otwartych obarczonych średnim ryzykiem. W funduszach stabilnego wzrostu możemy zainwestować pieniądze w akcje, bony skarbowe i obligacje. Fundusze stabilnego wzrostu posiadają statut, który określa ile akcji możemy posiadać. Ten udział wynosi od 10 do 50%. W okresie dobrej koniunktury na giełdzie, inwestując w fundusze stabilnego wzrostu można osiągnąć zysk sięgający 30%. Kiedy jednak sytuacja się odwraca, możemy stracić kilkanaście procent w skali roku z zainwestowanych pieniędzy. Do grupy dość ryzykownych inwestycji należy inwestowanie w funduszach zrównoważonych. W funduszach tych od 40 do 60% pieniędzy inwestujemy w akcje, pozostałe pieniądze inwestujemy w papiery wartościowe. W przypadku tych funduszy zysk jeszcze bardziej uzależniony jest od koniunktury, która panuje na giełdzie. Możemy dużo zyskać, ale też i dużo stracić. Fundusze agresywnego inwestowania to inaczej fundusze akcji. Są one rodzajem funduszy otwartych. Są one jednym z najbardziej ryzykownych sposobów inwestowania. W tych funduszach niemal wszystkie pieniądze inwestowane są w akcje spółek notowanych na giełdzie. Fundusze to mogą przynieść bardzo duży zysk w okresie hossy na giełdzie. Kiedy jednak na giełdzie trwa bessa przynoszą duże straty.

Otwarty fundusz inwestycyjny

Zgromadzone oszczędności możemy zainwestować w otwartym funduszu inwestycyjnym. Otwarte fundusze inwestycyjne dzielą się na fundusze rynku pieniężnego, fundusze obligacji, fundusze zrównoważone, fundusze akcji, fundusze z ochroną kapitału oraz na fundusze stabilnego wzrostu. Za najbardziej bezpieczne spośród tych wszystkich rodzajów funduszy otwartych uważane są fundusze rynku pieniężnego. Inwestując pieniądze Inwestując pieniądze w ten rodzaj funduszu ponosimy minimalne ryzyko. W funduszu rynku pieniężnego swoje oszczędności możemy zainwestować w obligacje przedsiębiorstw, w obligacje Skarbu Państwa, międzybankowe lokaty, bony skarbowe lub bony komercyjne. Wszystkie te możliwości lokowania pieniędzy są krótkoterminowe. W porównaniu z pieniędzmi ulokowanymi na lokatach bankowych przynoszą niewielkie zyski. Bezpieczną formą oszczędzania jest także ulokowanie pieniędzy w funduszach obligacji. Nasze pieniądze inwestowane są w obligacje państwowe z długim terminem wykupu. W funduszach obligacji pieniądze mogą zostać także zainwestowane w obligacje komunalne. Inwestując pieniądze w fundusze obligacji nie spodziewajmy się szybkiego zysku. Zysk z tych funduszy jest jednak o 1 do 3 punków procentowych wyższy niż ten, który osiągniemy inwestując w fundusz rynku pieniężnego. Są obarczone małym ryzykiem.

Inwestowanie w fundusz

Oszczędności możemy ulokować w funduszu inwestycyjnym. W funduszach inwestycyjnych nie jest konieczne inwestowanie dużych pieniędzy. Można w nie inwestować nawet niewielkie, odkładane co miesiąc sumy. Podejmując decyzję o inwestowaniu w fundusze inwestycyjne raczej nie ma co liczyć na szybkie zyski. Pieniądze w fundusze inwestycyjne lokuje się bowiem na okres kilku lub kilkunastu lat. Pieniądze zgromadzone w funduszu inwestycyjnym możemy wypłacić w dowolnej chwili. Ryzykujemy jednak, że zrobimy to w nieodpowiednim momencie i poniesiemy straty. Fundusze inwestycyjne dzielą się na 3 podstawowe kategorie: fundusze zamknięte, specjalistyczne i otwarte. Inwestowane w funduszach otwartych pieniądze nasze jednostki uczestnictwa są wyceniane każdego dnia. Każdego dnia możemy więc zażądać ich umorzenia. Jednostek uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym nie możemy odsprzedawać innym inwestorom. Dostęp do funduszy specjalistycznych może zostać ograniczony statutem funduszy. Statut może ograniczyć krąg osób, które mogą je nabyć. Fundusze zamknięte charakteryzują się ściśle określonym kapitałem początkowym. W przypadku funduszy zamkniętych jesteśmy właścicielami depozytowego certyfikatu. Certyfikatem tym możemy handlować na rynku wtórnym. Początkowy kapitał w funduszu zamkniętym sięga zazwyczaj ponad 100 000 zł.